Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Zmiany zezwoleń na aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi uprzejmie informuje, że wszystkie zmiany koncesji (obecnie zezwoleń) na prowadzenie apteki i punktów aptecznych, w tym wydane przez ówczesnego Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Krajowego Inspektora Farmaceutycznego oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego należy kierować do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi, zgodnie z dyspozycją art. 99 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne

Ponadto Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nadzorując działalność aptek ogólnodostępnych sprawdza czy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie apteki a występujący o jego zmianę, nadal spełnia wymagania konieczne do uzyskania zezwolenia tj. przesłanki wymienione zarówno w art. 101 ale również w art. 99 ust.3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz.271, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 99 ust. 3 ww. ustawy zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:

  1. prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi lub
  2. prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni,  w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa;
  3. jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

W świetle powyższego oceniając czy podmiot nadal spełnia warunki konieczne do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wojewódzki inspektor farmaceutyczny będzie sprawdzał czy w wyniku przejęcia czy połączenia się spółek nie dojdzie do sytuacji, że jeden podmiot będzie prowadził więcej niż 1% aptek na terenie woj. łódzkiego.
 


Źródło: WIF w Łodzi
Informację opracował(a): WIF w Łodzi (2005-07-21)
Informację wprowadził(a): Artur Nowaczyński (2005-08-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3194