Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Procedura wydania zaświadczenia na prowadzenie sklepu zielarsko-medycznego

PROCEDURA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA NA PROWADZENIE SKLEPU ZIELARSKO - MEDYCZNEGO

Obrót produktami leczniczymi w sklepach zielarsko - medycznych jest określony następującymi przepisami:
 • art. 71 ust 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019, poz. 499);
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2009 roku w sprawie kwalifikacji  osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. nr 21, poz. 118);
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2009 roku w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych (Dz. U. nr 24, poz. 151 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 września 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych (Dz. U. nr 155, poz. 1234);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych (Dz. U. nr 204, poz. 1352);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 października 2010 roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych (Dz. U. nr 204, poz. 1353).
Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zaświadczenia na prowadzenie sklepu zielarsko – medycznego powinien złożyć wniosek do tutejszego Inspektoratu Farmaceutycznego lub właściwej Delegatury WIF o oględziny lokalu wskazanego na sklep zielarsko – medyczny i wydanie zaświadczenia na jego prowadzenie wraz z następującymi dokumentami:
 • wpis z CEiDG lub wypis z KRS
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN na rachunek Urzędu Miasta Łodzi
  08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 
 • prawo do lokalu (akt własności/umowa najmu)
 • plan lokalu – może być odręczny - z opisem technicznym (usytuowanie lokalu, łączna   powierzchnia użytkowa pomieszczeń wchodzących w skład lokalu, wykaz pomieszczeń, rozmieszczenie okien i dostępu do lokalu, wyposażenie w instalacje)
 • opina sanitarna
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby wydającej produkty lecznicze 

Po złożeniu kompletu dokumentów, inspektorzy WIF w Łodzi lub Delegatury dokonują oględzin przedstawionego lokalu i wydają opinie. W przypadku opinii pozytywnej przedsiębiorca uzyskuje zaświadczenie na prowadzenie sklepu zielarsko – medycznego.

Opracowała: st. insp. farm. dr n. farm. Wiesława Tymczyszyn - Szenfelder